REGULAMENTUL CAMPANIEI

"Free Energy" (perioada: intre 26 si 27 iunie 2021, in fiecare zi intre orele 16:00 – 21:00)

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale “Free Energy“ (denumita in continuare “Campania”) este Societatea CryptoDATA TECH SRL (“Organizatorul”), cu sediul social în Voluntari, Bd. Pipera nr. 1/II, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/6066/2020, Cod Unic de Înregistrare 41537169 1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art. 4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Campanie (denumite in continuare „Participanti”).

ARTICOLUL. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si desfasurata prin intermediul retelei de socializare Instagram in legatura cu pagina oficiala “Bank of Energy”. Nicio alta pagina similara sau apartiand Organizatorului nu este recunoscuta ca facand parte din Campanie.
2.2 Perioada de desfasurare a Campaniei este intre 26 si 27 iunie 2021, in fiecare zi intre orele 16:00 – 21:00, ora Romaniei.

ARTICOLUL. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.bankofenergy.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la sediul din precizat in preambulul Regulamentului.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

ARTICOLUL. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, si care au implinit varsta de 18 ani la data data inceperii campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
Inscrierea in Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1 de mai sus. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.

ARTICOLUL. 5 – PREMIUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campanii va fi acordat, prin tragere la sorti, urmatoarele premii: 12 acumulatori Bank of Energy Acumulatorii inclusi in cadrul Campaniei nu vor fi noi si Organizatorul nu ofera nicio garantie asupra perioadei de functionare a acestora.
Castigatorii premiului oferit in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu poate solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei.

ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI

Conditii privind inscrierea in Campanie Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Articolul 2 de mai sus;
(3) Un Participant unic poate inscrie in Campanie o singura data pe toata perioada de desfasurare a Campaniei;
(4) Un Participant unic este definit de acelasi profil Instagram;
(5) Participantul trebuie sa inchirieze un acumulator Bank of Energy de la oricare energomat din reteaua Organizatorului si sa creeze un Instastory in care sa dea tag la pagina oficiala Bank of Energy;
(6) Participantii desemnati castigatori conform Sectiunii 7 vor primi inapoi garantia de 48 de lei platita pentru inchirierea acumulatorului, fara sa mai fie nevoit sa returneze acumulatorul, si vor castiga un acumulator portabil.

ARTICOLUL 7 - DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul Campaniei va fi desemnat prin tragere la sorti 12 castigatori. Tragerea la sorti pentru premiul din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie (www.random.org), care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie.

ARTICOLUL 8 – VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI

Ulterior desemnarii castigatorului, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestuia, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat pe Instagram in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii lui; urmand ca acesta sa furnizeze informatiile necesare punerii in posesia premiilor, precum si a datelor de identificare necesare pentru raportari fiscale. In cazul in care Participantul nu raspunde in termen de 5 zile lucratoare, se va trece la tragerea la sorti a altor persoane (rezerve). Pentru a parcurge procesul de validare, Organizatorul poate solicita in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui pe e-mail sau telefonic. In conformitate cu prevederile fiscale in domeniu (e.g. depunerea declaratiei 205) Organizatorul poate solicita toate informatiile necesare in acest sens si un eventual refuz din partea castigatorului va fi considerat un impediment insurmontabil in acordarea premiului. Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile lucraoare. Castigatoriul va fi validat doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament. Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, o alta persona trasa la sorti. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior.
Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.
Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantului desemnat initial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantul desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestuia pe pagina Instagram a Organizatorului Campaniei in termen de aproximativ 15 zile de la data validarii acestuia.
Premiul va fi acordat castigatorului ulterior incheierii procesului de validare.
In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator si este returnat la un energomat, premiul ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

ARTICOLUL 9 - TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

AARTICOLUL 10 – LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: Inscrierile online care nu contin tag-uri sau alte campurile obligatorii solicitate de Organizator in comunicarile sale; Inscrierile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus; Tag-ul de catre participant a unei alte pagini, decat cea a Bank of Energy; Eventualele dispute legate contul utilizat pentru inscrierea in Campanie; Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.
Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului; Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; Situatiile in care contul utilizat pentru inscrierea in Campanie nu poate fi identificat, este dezactivat sau este blocat, si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere; Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat); Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei); Situatiile in care anumite persoane inscrise Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.
Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon mobil).
Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie sau din utilizarea premiilor ulterior Campaniei, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

ARTICOLUL 11 - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

ARTICOLUL. 12 - INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

ARTICOLUL 13 – CONTESTATII SI LITIGII

Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa [email protected] sau prin posta la sediul Organizatorului pana la data de 30.06.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.
Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 15 de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ARTICOLUL. 14 - ALTE CLAUZE

14.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
14.2 In cazul neacordarii Premiului, acesta va ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

ANEXA nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale "Free Energy"
(perioada: intre 26 si 27 iunie 2021, in fiecare zi intre orele 16:00 – 21:00)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre CryptoDATA TECH SRL (“Organizatorul”), cu sediul social în Voluntari, Bd. Pipera nr. 1/II, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/6066/2020, Cod Unic de Înregistrare 41537169, (denumita in continuare "Operatorul"), Nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected]
Operatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Operatorul va prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal. Participarea in cadrul Campaniei presupune ca informatiile despre Participanti sa fie prelucrate, dupa caz, pentru:

a) Desfasurarea Campaniei, ce include inscrierea in Campanie, desemnarea castigatorului, anuntarea si validarea castigatorului si, daca este cazul, rezolvarea contestatiilor, care intemeieaza prelucrarea datelor cu caracter personal pe necesitatea executarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR;
b) Indeplinirea unor obligatii legale, inclusiv obligatia de a declara castigurile sau a face publice numele castigatorului si castigurile acordate si furnizarea de informatii (de ex. plata impozitelor/contributiilor aferente castigurilor obtinute), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR;
c) Verificarea identitatii castigatorului, cand prelucrarea este necesara pentru interesele legitime de a se asigura ca informatiile furnizate sunt corecte si ca participantul are varsta minima prevazuta de Regulament pentru a se inscrie in Campanie, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR;
d) Realizarea unor sondaje de opinie cu privire la Campanie sau produsele si serviciile comercializate de Operator, ca urmare a interesului legitim al Operatorului de a-si imbunatati activitatea pe piata serviciilor de comunicatii, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR;
e) Apararea drepturilor si intereselor legitime in cazul oricaror plangeri sau probleme care pot sa apara sau daca este de asteptat ca in mod rezonabil sa existe o perspectiva de litigiu sau in legatura cu tranzactionarea asupra unui litigiu, prelucrarea datelor cu caracter personal fiind intemeiata pe interesul legitim de a preconstitui probe in vederea sustinerii pretentiilor/ apararilor sale, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.
Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite prevederi interne sau internationale. Operatorul nu va transfera datele cu caracter personal ale Participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European.
In masura in care Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie prelucrate in scopurile precizate la Articolul 1.4 lit. a) si b), acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie intrucat, pe de o parte, aceste informatii sunt de esenta identificarii Participantului, iar pe de alta parte, datele de identificare sunt necesare in vederea respectarii obligatiilor legale.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate si catre alte persoane, dar doar in masura in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea scopurilor precizate mai sus la art. 1.2. Prin urmare, datele cu caracter personal pot fi transmise urmatoarelor categorii de destinatari:
(i) Afiliati ai Operatorului;
(ii) Subcontractori sau parteneri ai Operatorului;
(iii) Furnizori de servicii (precum Agentia, firme de curierat/posta etc.);
Dupa terminarea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Operator in legatura cu aceasta Campanie vor mai fi pastrate pentru o perioada de maximum 3 (trei) ani prin raportare la termenul general de prescriptie, ulterior ele fiind distruse si/sau sterse cu exceptia cazului in care Operatorul are obligatia legala sa pastreze documentele financiar-contabile pentru o perioada de 10 (zece) ani, in masura in care acestea nu sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi prelucrate in continuare de Operator in scopurile in care au fost colectate.
Participantilor la Campanie si persoanelor nominalizate castigatoare le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vigoare. Astfel, in conformitate cu legislatia in vigoare, Participantii isi pot exercita drepturile dupa cum urmeaza:
Dreptul de acces
Dreptul de rectificare
Dreptul de stergere
Restrictionarea prelucrarii
Dreptul de a se opune prelucrarii
Dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP
Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata, catre Operator la sediul Voluntari, Bd. Pipera nr. 1/II, etaj 3, jud. Ilfov, Romania sau pe adresa de mail [email protected] Operatorul va comunica masurile luate/ informatiile solicitate in termen de 1 (una)